Tag Archives: spandzbob na suchym lądzie

MODA W ASPEKCIE KULTUROWYM

9

Moda w aspekcie kulturowym funkcjonuje jako system nada­wania i zmiany znaczenia dobrom konsumpcyjnym, w procesie transmisji kulturowej. System mody jest bardziej skomplikowa­nym instrumentem transmisji znaczeniowej od reklamy. W przypadku reklamy transmisja polega na przemieszczeniu zna­czenia z kulturowo skonstruowanego świata do dóbr konsumenc­kich i jest dokonywana przez agencję reklamową. W przypadku mody proces ten ma większe źródła w znaczeniach kulturowych. Źródła znaczeniowe, adaptowane przez modę, są bardziej licz­ne i dynamiczne. W procesie transmisji kulturowej aktywnie uczestniczą ośrodki transmisji i media. Ośrodkami, które mają wpływ na proces transmisji są twórcy mody, dziennikarze i obser­watorzy mody. Moda jest szeroko eksponowana w mass mediach, zarówno specyficznych (czasopisma poświęcone ubiorom, modzie, architekturze wnętrz, audycje o modzie), jak i niespecyficznych. System mody może działać na równi z reklamą jako sposób przemieszczania znaczeń kulturowych na dobra konsumpcyjne. Ponadto moda spełnia dodatkowo jeszcze dwie funkcje. Po pierw­sze, przekazuje ona nowe znaczenia kulturowe w formie łatwej do zaakceptowania. Ta inwencja jest podejmowana przez opinie liderów różnych grup, którzy zachęcają do reformowania kate­gorii i zasad kulturowych. Po drugie, moda angażuje się w bar­dziej radykalne reformy znaczeń kulturowych.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

MATERIAŁ WERBALNY

11

Materiał werbalny w reklamie funkcjonuje przede wszystkim jako rodzaj wzmocnienia infor­macji wyrażonych w formie wizualnej. Tekst dostarcza instruk­cji, jak odczytać wizualną część reklamy i ukierunkowuje uwagę konsumenta na znaczące elementy reklamy. W czwartym etapie następuje przenoszenie znaczenia z do­bra konsumpcyjnego na konsumenta. Powinien on w łatwy spo­sób rozpoznać istotne podobieństwa pomiędzy zasadami i ka­tegoriami kulturowymi a produktem w reklamie. Konsument powinien być zdolny do spostrzeżenia i zrozumienia, że zna­czenia kulturowe przekazywane przez ludzi występujących w reklamie i jej konteksty są zawarte w produkcie. Następnie musi on odnieść te znaczenia do swojego życia. Konsumenci przypisują wartość swoim dobrom konsumpcyjnym nie tylko w związku z ich użytecznością. Przywiązują oni szczególną wagę do znaczeń, które mówią im, kim są i czym jest świat, w którym żyją (R.W. Belk, cyt. za McCracken, 1986). Zręcznie skonstru­owana reklama zapewnia metaforyczne przeniesienie znacze­nia zawartego w produkcie oraz pobudza motywacje konsumen­tów do jego nabycia. Nieprawidłowo skonstruowana reklama nie nadaje produktowi znaczenia kulturowego i nie wpływa na motywacje do jego zakupu. Kiedy konsumenci nabędą określo­ne znaczenie kulturowe zawarte w produkcie, proces transmi­sji kulturowej jest zakończony. Znaczenie, które zostało stwo­rzone i istniało w ukonstytuowanym kulturowo świecie, osta­tecznie dotarło do konsumenta.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!