Tag Archives: jarhead żołnierz piechoty morskiej

TREŚCI KULTUROWE W REKLAMACH

17

 

Porównanie rodzaju komunikatów perswazyjnych w zależ­ności od rodzaju kultury przeprowadzili S.P Han i Sharon Shavitt (1994) z Uniwersytetu w Seulu. Założono, że reklamy stosowane w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej od­zwierciedlają lokalne indywidualistyczne bądź kolektywne orientacje. W badaniach wyselekcjonowano reklamy prasowe 200 pro­duktów, ukazujące się w poptdamych czasopismach amerykań­skich i koreańskich. Stosowano w nich apele perswazyjne o orien­tacji indywidualistycznej (indywidualność, niezależność, samo­doskonalenie, samorealizacja, korzyści) i kolektywnej (integra­cja rodziny, integracja grupowa, koncentracja na innych, pomoc społeczeństwu, zależne relacje z innymi, koncentracja na celach grupowych). Ocena charakteru ogłoszenia była dokonywana przez 4 sędziów kompetentnych. Produkty były osobistego albo wspólnego użytku. Ocenę przeznaczenia produktu przeprowa­dzało 24 studentów amerykańskich i 24 studentów koreańskich.Wyniki uzyskane za pomocą modelu analizy wariancji ANO- VA wskazują na różnice w komunikatach perswazyjnych, stoso­wanych w zależności od orientacji kulturowej kraju. Ogłoszenia reklamowe w USA miały bardziej indywidualistyczny charak­ter, niż ogłoszenia reklamowe w Korei. Ogłoszenia amerykań­skie nawiązywały do takich indywidualnych wartości, jak: za­ufanie do siebie, samodoskonalenie, nagrody osobiste. W mniej­szym stopniu apelowały do dobrego samopoczucia rodziny, ce­lów grupowych i zależności pomiędzy ludźmi. Ogłoszenia kore­ańskie z kolei apelowały bardziej do kolektywnych wartości.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

POPULARYZACJA KULTURY

18

 

W klu­bach tych można uprawiać modne w latach 90. w Polsce sporty, jak golf, sąuash, snooker, futbol amerykański, itp. Coraz bardziej popularna staje się też jazda konna. Popularyzacja kultury amerykańskiej, szybkie tempo życia brak czasu na posiłki domowe spowodowały wzrost konsumpcji dań szybkiej obsługi, takich jak hamburger, pizza, hot dog. Po­pularne stają się restauracje typu McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken. W klasie średniej do dobrego tonu należy spożywanie posiłków rodzinnych w McDonald’s.Od kilku lat wraz z profilaktyką przeciwcholesterolową za­częto kształtować pozytywną postawę wobec produktów nisko- kalorycznych o niewielkiej zawartości tłuszczu. Pojawiła się moda na dietetyczne odżywianie. Pojawiły się produkty o obniżonej war­tości kalorycznej i zawartości tłuszczów. Do tej zmiany postaw nawiązują reklamy promujące zdrowe, dietetyczne, bezcholeste- rolowe odżywianie. Na przykład firma „Danone” rozpoczęła pro­dukcję jogurtów bez tłuszczu. Moda ta oprócz uwarunkowań zdro­wotnych ma uwarunkowania kulturowe. Szczupła kobieta jest symbolem powodzenia, szczęścia i cieszy się prestiżem. Modne stają się nowoczesne trendy, bazujące na hasłach eko­logicznych.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!