Tag Archives: delta homes jak usunąć

APELOWANIE W REKLAMACH

20

 

Apelowanie do indywidualizmu lub kolektywizmu uzależ­nione było od rodzaju produktu. Reklamy produktów osobistych nawiązywały bardziej do wartości indywidualnych, niż reklamy produktów wspólnego użytku. Natomiast ogłoszenia dla produk­tów wspólnego użytku bardziej nawiązywały do kolektywnych wartości, niż reklamy dla produktów osobistych. Wyniki anali­zy wariancji potwierdziły, że dla osobistych produktów ocena indywidualistyczna przeważała nad ocena kolektywną, zarówno dla reklam amerykańskich, jak i koreańskich. W przeciwień­stwie dla produktów wspólnego użytku, ocena indywidualistycz­na przeważała nad kolektywną w reklamach amerykańskich, podczas gdy ocena kolektywnych wartości była wyższa od indy­widualistycznej w reklamach koreańskich. Jak wykazano, róż­nice kulturowe pomiędzy rodzajami produktów były większe dla wspólnych niż osobistych produktów. Wyniki tego eksperymen­tu wskazują na duże znaczenie wartości kulturowych dla proce­sów perswazji stosowanych w reklamach. Dana L. Alden, W. D. Hoyer i Ch. Lee (1993) badali infor­macje kontekstowe, zawarte w reklamach telewizyjnych stosu­jących humor, w czterech krajach o odrębnej kulturze: Korei, Niemczech, Tajlandii i USA. Wyniki wskazują, że komunikaty reklamowe stosujące humor, w tak zróżnicowanych kulturowo krajach, stosują niespójne poznawczo treści kontekstowe. Jed­nakże specyficzny kontekst humoru w reklamie (np. humor sytu­acyjny) jest rozumiany podobnie w kulturach o tradycjach indy­widualistycznych i kolektywnych.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

W PROCESIE SELEKCJI

7

Następnie należy określić znaczenie kulturowe przeznaczo­ne dla produktu. Wybrane w procesie selekcji znaczenie powin­no odzwierciedlać te kategorie i zasady kulturowe (np. prestiż w przypadku produktów luksusowych), które najbardziej ściśle i precyzyjnie przybliżają znaczenie, jakiego szuka zleceniodaw­ca dla produktu. Jakie znaczenie zostanie wybrane dla produk­tu zależy od planu marketingowego, cech konsumentóvir, wyni­ków badań, dyrektora kreatywnego i zespołu twórczego. Jed­nym słowem agencja reklamowa decyduje, o czym ma „mówić” produkt. Na tym etapie agencja powinna wejść we własrie proce­sy konsultacyjne, w celu wypracowania wystarczająco klarow­nych i jasnych propozycji. W drugim etapie omawianego procesu agencja musi za­decydować, gdzie znaczenie pożądane dla reklamy jest umiesz­czone w kulturze. Należy znaleźć obiekty świata kultury (kon­teksty i osoby), które zawierają określone znaczenie i mogą być wykorzystane w reklamie. Elementy te dają możliwości prze­niesienia wyselekcjonowanego dla reklamy znaczenia w ramy konkretnych form wizualnych. Często obiekty świata kultury mają więcej niż jedno znaczenie. W tym wypadku agencja rekla­mowa powinna wyeksponować pożądane przez siebie znaczenie i wyeksponować je. Ponadto elementy otoczenia i produkt mu­szą być prezentowane w taki sposób, aby sugerować wybrane znaczenie.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!