Tag Archives: canał plus program telewizyjny

PRÓBA WYJAŚNIENIA

16

 

 

Próbę wyjaśnienia socjologicznych aspektów mody podejmuje teoria Georga Simmela (1904), zwana po angielsku trickle-down theory (Solomon, 1996). Teoria ta zakłada, że ist­nieją dwa rodzaje motywów społecznych, mających wpływ na zmianę trendów mody. Po pierwsze, grupy umieszczone niżej w hierarchii społecznej próbują wspinać się na wyższy poziom poprzez adopcje symboli statusu wyższych grup. Dominujący styl dla klasy wyższej ma tendencje do schodzenia w dół drabi­ny hierarchii społecznej. Drugim motywem jest zabezpieczenie się przez klasę wyższą przed naśladowaniem tego stylu przez – klasy niższe. Taką efektywną obroną jest przyjmowanie nowego trendu mody. Te dwa motywy tworzą samonapędzający się cykl zmiany trendów mody (fashion life cycle). Chodzi tu o wprowa­dzanie mody, jej adaptację i zanik. Teoria Simmela jest przy­datna do ‚wyjaśniania zmian mody w społeczeństwach o trwałej strukturze społecznej (Solomon, 1996).Obecne czasy mają tendencje do dużej mobilności społecz­nej ludzi, utrudniającej funkcjonowanie prestiżowych aspektów mody. Prestiżowe aspekty mody jako stroju są maskowane przez funkcję ubioru. Rodzaj stroju coraz częściej uzależniony jest od wykonywanej aktualnie aktywności, a nie przynależności klaso­wej. Osoby z wyższych klas społecznych przejmują modę spor­tową, o charakterze masowym. Na przykład księżna Diana od­wiedzała siłownię ubrana w krótkie leginsy i sportową bluzę.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

TRANSMISJA KULTUROWA

6

Należy wyselekcjonować miejsce, w którym ma rozgrywać się akcja reklamy. Jeden z istotnych wyborów dotyczy charakte­ru reklamy (realistyczny vs fantastyczny). W przypadku rekla­my realistycznej należy zdecydować o lokalizacji (zewnętrznej vs wewnętrznej), scenerii (miejskiej vs wiejskiej) oraz środowi­sku (kulturowym vs naturalnym). Należy również wybrać dzień i porę roku. W przypadku występowania ludzi w reklamie nale­ży ustalić płeć, wiek, klasę społeczną, status, zawód. Należy też zastanowić się nad ubiorem, pozycją ciała i stanami emocjonal­nymi wyrażanymi przez postaci występujące w reklamie (E. Gof- fman 1979, cyt. za McCracken, 1986). Wymienione wyżej ele­menty są częściami kulturowo ukonstytuowanego świata, który można animować w reklamie.W trzecim etapie agencja reklamowa musi zadecydować, jak kulturowo ukonstytuowany świat ma być przedstawiony w reklamie. W etapie tym należy rozpatrzyć wszystkie wyselek­cjonowane dla produktu znaczenia i wówczas zadecydować, który z obiektów świata kultury zostanie użyty dla wywołania znacze­nia zawartego w reklamie. Jest to znaczenie pożądane dla re­klamowanego przedmiotu. Należy też zdecydować, jak produkt ma być eksponowany w wymyślonym dla niego kontekście. W celu ułatwienia spostrzeżenia podobieństwa pomiędzy obiektem świata kultury a reklamowanym produktem, można wykorzy­stać technikę fotograficzną i inne formy wizualne. Elementy te powinny być dopasowane harmonijnie i z dużą trafnością, tak aby oglądający mógł w trakcie przelotnego spojrzenia na rekla­mę wychwycić to podobieństwo.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!